Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

 Додаток И.(довідковий)

 И.1 Мета перевірки СПЗ – визначення відповідності змонтованої системи вимогам нормативних документів, проектної документації та її працездатність.

И.1.2 Для перевірки відповідності СПЗ замовником робіт створюється комісія з представників замовника, проектної, монтувальної, пультової і обслуговуючої організацій та представників «третьої сторони». Комісія створюється не пізніше ніж у п’ятиденний строк після одержання повідомлення від монтувальної організації про закінчення робіт. Порядок та тривалість роботи комісії визначається замовником робіт.

Оргами, які можуть виступати у якості «третьої сторони», є орган виконавчої влади, який має повноваження державного контролю і нагляду в сфері пожежної безпеки та інспекційний орган.

У будівлях і спорудах де роботи з монтування СПЗ здійснюються за рахунок державного фінансування, до роботи комісії з прийняття в експлуатування СПЗ, у якості «третьої сторони» включаються представники органу виконавчої влади, який має повноваження державного контролю і нагляду в сфері пожежної безпеки.

У будівлях і спорудах де роботи з монтування СПЗ здійснюються не за рахунок державного фінансування, до роботи комісії з прийняття в експлуатування СПЗ, у якості «третьої сторони» включаються представники органу виконавчої влади, який має повноваження державного контролю, нагляду в сфері пожежної безпеки, або інспекційний орган.

Представники «третьої сторони» повинні бути компетентними, що підтверджується наявністю кваліфікаційного сертифікату відповідального виконавця окремих видів робіт (послуг), пов’язаних із створенням об’єктів архітектури в частині дотримання вимог пожежної та техногенної безпеки.

Інспекційні органи повинні мати атестат акредитації виданий національним агентством акредитації України на відповідність вимогам ДСТУ ISO/IEC 17020.

Представники «третьої сторони» перевіряють відповідність змонтованих систем СПЗ згідно встановлених ними порядків.

И.2 При перевірці відповідності СПЗ комісія перевіряє:

И.2.1 Наявність документації:

 • а) проект та експертний звіт (експертна оцінка);
 • б) копії ліцензій монтувальної, пультової та обслуговуючої організацій; в) копії кваліфікаційних сертифікатів представників «третьої сторони»; г) копії сертифікатів на застосоване обладнання;
 • д) договори на технічне обслуговування; 
 • е) картку об'єкта разом із планами-схемами поверхів; ж) акт про виявлені дефекти (за необхідності);
 • 3) акт проведення комплексного випробування СПЗ.

И.2.2 Відповідність виконаних робіт вимогам проекту, якість цих робіт. И.2.3 Проходження від об'єкта спостерігання до відповідного за територіальністю ЦПТС ОДС ОКЦ сигналів пожежної тривоги та до ЦПТС пультової організації сигналів про несправність.

И.2.4 Результати роботи комісії, за відсутності порушень, оформляються актом підтвердження відповідності, який розробляється за формою И.1, або И.2 монтувальною або налагоджувальною організацією.

И.2.5 У разі виявлення недоліків під час прийняття робіт із монтування СПЗ комісією складається акт про виявлені дефекти (додаток Д, форма Д.3). У такому випадку монтувальна чи пультова організація (в залежності від виявлених недоліків) повинна у терміни, визначені комісією, усунути недоліки та сповістити про це замовника робіт і членів комісії. Після цього комісія продовжує роботу в установленому порядку.

Акт про відповідність систем підписується членами комісії у тому випадку, коли усунуто всі виявлені порушення (недоліки). Члени комісії, які відмовилися підписати акт, зобов'язані в письмовій формі подати голові комісії та органу (організації), який (яку) вони представляють, обґрунтування своєї відмови (особисту думку). СПЗ вважаються працездатними тільки у тому випадку, коли акт підписаний усіма членами комісії і їх підписи засвідчені печатками.

Акт про відповідність та акт про виявлені дефекти складаються в такій кількості примірників, яка дорівнює кількості членів комісії (по одному на кожного).

 

Форма И.1

АКТ №  

підтвердження відповідності систем протипожежного захисту на об’єкті   

м.  " " 20 р.

  

Комісія, яка призначена наказом

(назва організації-замовника робіт, яка призначила комісію)

У складі:

Голови - представника замовника робіт

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Членів комісії-представників:

монтувальної організації

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює пожежне спостеріганняння:

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності

СПЗ:  

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

«третя сторона»  

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Провела перевірку виконаних робіт з монтування СПЗ на об’єкті

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень у будинку, відомча належність, адреса )

   на площі м²,

(площа, що захищається)

що входить до складу  

(назва підприємства, установи, організації, його черги, пускового комплексу, відомча належність, адреса)

 

Система пожежної сигналізації

Монтувальна організація

(назва організації та її адреса)

ліцензія серія №   , термін дії до “ ” 20 р. проведено монтування системи пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень відповідно до затвердженої проектно- кошторисної документації, розробленої:

(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту) 

яка пройшла експертизу (експертну оцінку) в

(назва організації, що проводила експертизу (експертну оцінку)

експертний висновок (оцінка) № від " " 20 р. виданий

Перелік обладнання, що змонтоване на об’єкті та пред’явлене до здачі:

 

№ п/п

Найменування (тип) обладнання, що

змонтоване

Кількість встановленого обладнання

№ сертифікату та термін дії

Резерв обладнання, що передано

замовнику

Примітка

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об’єкті систему (кількість шлейфів, направлень, тощо)

Система пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень пройшла комплексне випробування, знаходиться в працездатному стані і готова до експлуатування, про що складено відповідний цей акт.

Найменування суб’єкта господарювання, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності системи пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень  

(адреса суб’єкта господарювання, № ліцензії та термін її дії, дата та термін дії договору на технічне обслуговування)

Систему пожежної сигналізації та устаткування передавання тривожних сповіщень змонтовану в

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень в будинку, відомча належність, адреса)

вважати такою, що відповідає чинним нормативним документам та проектній документації та готова до експлуатування як елемент загальної системи протипожежного захисту будинку з " " 20 р

Голова комісії-представник замовника (забудовника)

М.П. (підпис) (прізвище та ініціалиали)

 

 

Члени комісії: Монтувальна організація:

М.П. (підпис ) (прізвище та ініціали)

 Обслуговуюча організація

МП. (підпис) (прізвище та ініціали)

«третя сторона»:         МП.  (підпис)   (прізвище та ініціали)

 

Система оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей

Монтувальною організацією

(назва організації та її адреса)

ліцензія серія №   , термін дії до “ ” 20 р. проведено монтування системи оповіщування про пожежу та управління евакуюванням людей, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої:       

(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту)

яка пройшла експертизу (експертну оцінку) в

(найменування організації, що проводила експертизу (оцінку) експертний висновок (оцінка)№ від " " 20 р. виданий (на)

 Перелік обладнання, що змонтоване на об’єкті та пред’явлене до здачі:

Найменування

Кількість

№ сертифікату

Резерв

Примітка

п/п

(тип)

встановленого

та термін дії

обладнання, що

 

 

обладнання, що

обладнання

 

передано

 

 

змонтоване

 

 

замовнику

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об’єкті систему (кількість шлейфів, направлень, тощо)

 Найменування суб’єкта господарювання, що здійснює підтримання експлуатаційної надійності системи оповіщування та управління евакуюванням людей при пожежі

(адреса суб’єкта господарювання, № ліцензії та термін її дії, дата та термін дії договору

на технічне обслуговування)

 Систему оповіщування при пожежі та управління евакуюванням людей змонтовану в

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень в будинку, відомча належність, адреса)

Система оповіщування при пожежі та управління евакуюванням людей пройшла комплексне випробування, вважати такою, що відповідає чинним нормативним документам та проектній документації та готова до експлуатування, як елемент загальної системи протипожежного захисту будинку з "    " 20 р

Голова комісії-представник замовника (забудовника) 

М.П.

 

Члени комісії: Монтувальна організація:

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

М.П.

 

 

(підпис )

 

 

(прізвище та ініціали)

Обслуговуюча організація:

 

 

 

 

 

 

МП.

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

«третя сторона»:

 

 

 

 

 

 

МП.

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

 

 

Автоматичні системи пожежогасіння

Монтувальною організацією

(назва організації та її адреса)

ліцензія серія №   , термін дії до “ ” 20  р. проведено монтування системи пожежогасіння   ,

(водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне) 

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої:      

(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту)

яка пройшла експертизу(експертну оцінку) в

(назва організації, що проводила експертизу (оцінку)

експертний звіт (оцінка) № від " " 200 р. виданий 

Перелік обладнання, що змонтоване на об’єкті та пред’явлене до здачі:

 

Найменування

Кількість

№ сертифікату

Резерв

Примітка

п/п

(тип)

встановленого

та термін дії

обладнання, що

 

 

обладнання, що

обладнання

 

передано

 

 

змонтоване

 

 

замовнику

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об’єкті систему (кількість шлейфів, направлень, тощо)

Система пожежогасіння

(водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне)

пройшла комплексне випробування, вважати такою, що відповідає чинним нормативним документам та проектній документації та готова до експлуатування, як елемент загальної системи протипожежного захисту будинку з "    " 20 р, про що складеноцей акт.

Найменування суб’єкта господарювання, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності системи пожежогасіння

  (водяне, пінне, газове, порошкове, аерозольне)

(адреса суб’єкта господарювання, № ліцензії та термін її дії, дата та термін дії договору на

підтримання експлуатаційної придатності) 

Голова комісії-представник замовника (забудовника)

М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

  

Члени комісії: Монтувальна організація:

 

М.П.

 

Обслуговуюча організація:

(підпис )

 

 

(прізвище та ініціали)

МП.

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

«третя сторона»:

 

 

 

 

 

:МП. (підпис) (прізвище та ініціали)

 

 

 

Система протидимного захисту

 Монтувальною організацією

(назва організації та її адреса)

ліцензія серія №   , термін дії до “ ” 20 р. проведено монтаж системи протидимного захисту, відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої

яка пройшла експертизу в

(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту)

(найменування органу, що проводив

експертизу)

експертний звіт (оцінка) № від " " 20 р. виданий

 

Перелік обладнання, що змонтоване на об’єкті та пред’явлене до здачі:

 

Найменування

Кількість

№ сертифікату

Резерв

Примітка

п/п

(тип)

встановленого

та термін дії

обладнання, що

 

 

обладнання, що

обладнання

 

передано

 

 

змонтоване

 

 

замовнику

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього:

 

 

 

 

 

 


Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об’єкті систему (кількість шлейфів, направлень, тощо)

 

Система протидимного захисту пройшла комплексне випробування, вважати такою, що відповідає чинним нормативним документам та проектній документації та готова до експлуатування, як елемент загальної системи протипожежного захисту будинку з "   " 20 р, про що складеноцей акт.
Найменування суб’єкта господарювання, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності системи протидимного захисту

(адреса суб’єкта господарювання, № ліцензії та термін її дії, дата та термін дії договору на технічне обслуговування)

 Голова комісії-представник замовника (забудовника)

 

 

М.П.

 

Члени комісії: Монтувальна організація:

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

М.П.

 

 

(підпис )

 

 

(прізвище та ініціали)

Обслуговуюча організація:

 

 

 

 

 

 

МП.

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

«третя сторона»:

 

 

 

 

 

 

МП.

 

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

 

Спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта

 Сигнал про спрацювання систем пожежної автоматики виведено на пульт пожежного спостерігання та прийому попереджень про несправність

(найменування суб’єкта господарювання, що здійснює пожежне спостерігання, його

адреса)

ліцензія серії № , що діє до . 

Реєстраційний номер

ППСН  

 Місцезнаходження

ППСН  

 Номер та термін дії договору на пожежне спостерігання:  

 Найменування приладу-передавача сигналу  

 Найменування суб’єкта господарювання, що здійснював монтаж системи передавання тривожних сповіщень

(адреса суб’єкта господарювання, серія та номер ліцензії, термін її дії)

 за проектом розробленим , який пройшов експертизу (оцінку) та отримав позитивний експертний звіт

(оцінку) від № .

Проведено тестування проходження сигналу "пожежна тривога", що надходить від об’єкта спостерігання до ОДС ОКЦ ГУ (У) ЦО-ПТБ

(канали зв’язку, час проходження сигналу по основному та резервному каналам тощо)

  Голова комісії-представник замовника (забудовника)

М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

 

Члени комісії: Монтувальна організація:

 

М.П.

 

Обслуговуюча організація:

 

(підпис )

 

 

(прізвище та ініціали)

МП.

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

«третя сторона»:

 

 

 

 

 

МП.

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

 

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

 Систему пожежної автоматики у складі  змонтованої на об’єкті

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень в будинку, відомча належність, адреса)

сигнал про спрацювання яких виведено на ППСН №   

вважати готовою до експлуатування з " " 20 р Голова комісії-представник замовника (забудовника)

М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

Члени комісії: Монтувальна організація:

М.П. (підпис ) (прізвище та ініціали)

 

Обслуговуюча організація:

 

МП.

 

«третя сторона»:

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

МП.

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали)

 

Примітка.

1.

До складу комісії залучаються всі організації які виконували монтажні

роботи.

Примітка.

2.

Кількість екземплярів акта відповідає кількості членів комісії, але не

менше трьох.

Примітка.

3.

Акти зберігаються на протязі експлуатування пожежної автоматики в

організаціях, які представляють члени приймальної комісії.

Примітка.

4.

Підписи членів комісії завіряються печатками організацій, які вони

представляють.

 

  

Форма И.2

АКТ №  

перевіряння відповідності

(вказується тип системи)

 

м.  " " 20 р.

 

І. Комісія, яка призначена наказом

(назва організації-замовника робіт, яка призначила комісію)

У складі:

Голови - представника замовника робіт

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

Членів комісії-представників:

монтувальної організації

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює пожежне спостерігання:

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

організації, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності СПЗ:

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

«третя сторона»

(прізвище, ім'я та по батькові, посада)

ІІ. Провела перевірку виконаних робіт та встановила:

 Монтувальною організацією

(назва організації та її адреса)

ліцензія серія № , термін дії до “ ” 20 р.

Змонтована на _

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень у будинку, відомча належність, адреса )

  на площі м²,

(площа, що захищається)

Що входить до складу  

(назва підприємства, установи, організації, його черги,

 пускового комплексу, відомча належність, адреса)

відповідно до затвердженої проектно-кошторисної документації, розробленої  

(назва проектної організації, її адреса, №, шифр проекту)

яка пройшла експертизу(оцінку) в

(найменування органу, що проводив експертизу)

експертний звіт (оцінка) № від " " 200 р. виданий

 ІІІ. Тип СПЗ:

Перелік обладнання змонтованого на об’єкті та пред’явлене до здачі:

 

Найменування

Кількість

№ сертифікату

Резерв

Примітка

п/п

(тип)

встановленого

та термін дії

обладнання, що

 

 

обладнання, що

обладнання

 

передано

 

 

змонтоване

 

 

замовнику

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всього

 

 

 

 

 

 

Примітка.

в разі зберігання резерву обладнання не на захищуваному об’єкті до акту додається договір між замовником та організацією яка забезпечує зберігання резерву обладнання. В цьому договорі обов’язково указуються

зобов’язаня щодо поставки на об’єкт резерву обладнання у термін визначений цими нормами

 

Додаткова інформація, що характеризує змонтовану на об’єкті систему (кількість шлейфів, направлень, тощо)

 

ІV. Результати перевірки:

Система

(вказується тип СПЗ)

пройшла комплексне випробування, вважати такою, що відповідає чинним нормативним документам та проектній документації та готова до експлуатування з "   " 20 р, про що складеноцей акт.

Найменування суб’єкта господарювання, що здійснює підтримання експлуатаційної придатності системи протипожежного захисту    (адреса суб’єкта господарювання, № ліцензії та термін її дії, дата та термін дії договору на технічне обслуговування)

Спостерігання за пожежною автоматикою об’єкта

 

Сигнал про спрацювання системи  

(вказується тип СПЗ)

 виведено на пульт пожежного спостерігання та прийому попереджень про несправність

 (найменування суб’єкта господарювання, що здійснює пожежне спостерігання, його

адреса)

ліцензія серії № , що діє до . Реєстраційний номер ППСН     

Місцезнаходження ППСН    

 

Номер та термін дії договору на пожежне спостерігання:  

 Найменування приладу-передавача сигналу  

 Найменування суб’єкта господарювання, що здійснював монтуваня системи передавання тривожних сповіщень

(адреса суб’єкта господарювання, серія та номер ліцензії, термін її дії) 

за проектом розробленим  , який пройшов експертизу та отримав позитивний експертний звіт (оцінку) від № . 

Проведено тестування проходження сповіщення про пожежу, що надходить від об’єкта спостерігання до ОДС ОКЦ ГУ(У) ЦО-ПТБ  

  _

(канали зв’язку, час проходження сигналу по основному та резервному каналам тощо)

  

Висновок комісії і оцінка виконаних робіт:

 

Систему  

(тип СПЗ)

 змонтовану в

(назва будинку, споруди, цеху, приміщень в будинку, відомча належність, адреса)

 

сигнал від якої виведено на ППСН № вважати готовою до експлуатування з " " 20 р

 

Голова комісії-представник замовника (забудовника)

 

М.П. (підпис) (прізвище та ініціали)

 Члени комісії:

 

Монтувальна організація:

 

М.П.

 

Обслуговуюча організація:

 

(підпис )

 

 

(прізвище та ініціали)

МП.

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

«третя сторона»:

 

 

 

 

 

МП.

 

(підпис)

 

 

(прізвище та ініціали)

 

Примітка.

1.

Кількість екземплярів акта відповідає кількості членів комісії, але не

менше трьох.

Примітка.

2.

Акти зберігаються на протязі всього терміну експлуатування пожежної

автоматики в організаціях, які представляють члени приймальної комісії.

Примітка.

3.

Підписи членів комісії завіряються печатками організацій, які вони

представляють.

 

 

 

 

 


< попередній розділ | наступний розділ > 

Інформація у цьому розділі є витягом з ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"*


Зміст ДБН В.2.5-56:2014 "Системи протипожежного захисту"

 1. Сфера застосування 
 2. Нормативні документи щодо пожежної безпеки та систем протипожежного захисту
 3. Терміни та визначення для СПЗ
 4. Познаки та скорочення
 5. Загальні положення по Системам протипожежного захисту
 6. Склад систем протипожежного захисту
 7. Системи пожежної сигналізації
 8. Автоматичні системи пожежогасіння
 9. Системи оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей
 10. Системи протидимного захисту
 11. Диспетчеризація (центральний пункт управління) та автоматизація СПЗ
 12. Системи централізованого пожежного спостерігання
 13. Електрокерування, контроль і сигналізація СПЗ на об'єктах
 14. Додаток А. Автоматичні системи пожежної сигналізації та пожежогасіння
 15. Додаток Б. Будинки та приміщення, що підлягають обладнанню системами оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей       
 16. Додаток В. Форма завдання на проектування системи протипожежного захисту
 17. Додаток Г. Проектування систем порошкового пожежогасіння
 18. Додаток Д. Зразки карток, журналів, актів щодо пожежної безпеки
 19. Додаток Е Опис додаткової функції устаткування індикації для систем пожежного спостерігання
 20. Додаток Ж. Технічне обслуговування систем протипожежного захисту
 21. Додаток И. Перевірка відповідності систем протипожежного захисту

*Ця публікація, незважаючи на її схожість з оригіналом (друкованим чи віртуальним виданням), носить інформаційнодовідковий характер і не має статусу офіційного, навіть якщо це зазначено у тексті (електронній чи сканованій версії). Ви можете ознайомитись з повним документом ДБН В.2.5-56:2014 Системи протипожежного захисту у форматі pdf